شورای راهبردی

شورای راهبردی حراست شهرداری شیراز


شورای راهبردی به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان برای تعیین راهبردها وخط مشی ها در انجام وظایف ساخت و توسعه و پیشرفت زیر بناهای شهری و شهرداری به منظور

استفاده بهینه از منابع و امکانات آن در چارچوب برنامه های مصوب و اسناد مهم و بالادستی تشکیل می گردد.

  وظایف شورای راهبردی

 • تصویب سیاست ها، راه کارها و برنامه های راهبردی تدوین شده در گروه های تخصصی در زمینه های مدیریتی، اجرایی، آموزشی، پژوهشی، تامین و تجهیز منابع مالی
 • ساماندهی، هدایت و راهبری گروه های تخصصی
 • تهیه و تدوین برنامه استراتژیک
 • تعیین اولویت ها
 • تأمین منابع
 • بررسی مشکلات شهری
 • تدوین آئین نامه های داخلی
 • تعیین ضوابط و انتخاب اعضاء
 • تعیین و تصویب خط مشی و سیاستهای علمی، مالی و اداری
 وظایف گروه های تخصصی
 • ارزیابی وضع موجود مطالعه و اجرای طرح ها و تعیین موانع و ارائه پیشنهاد برای رفع آنها
 •  بررسی، تحلیل و آسیب شناسی فرایندهای انجام کار و ارائه پیشنهادات به منظور ارتقاء بهره وری طرح ها
 • تهیه وتدوین سیاستها، راه کارهای مناسب و روش های کاربردی در جهت ارتقاء عملکرد و افزایش کیفیت مطالعات و اجرای طرحها
 • تعیین اولویت و تعریف عناوین پروژه های تحقیقاتی و پژوهش
 • بررسی و پیشنهاد تکمیل و اصلاح دستور العملها، مشخصات فنی، ضوابط واستانداردهای مورد استفاده
 • اظهار نظر در ارتباط با راهکارهای بهره گیری از فن آوریهای نوین در مطالعه و اجرای طرح ها و اعلام نقطه نظرات آینده پژوهی
 • تهیه و ارائه راه کارهای تأمین و تجهیز منابع مالی، سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها در راستای اولویت های سرمایه گذاری
 •  تنظیم برنامه های آموزشی جهت آموزش و ارتقاءفنی و علمی کارکنان
 اعضای حقوقی عبارتند از:

     پرسنل شاغل در اداره کل حراست و مجموعه قائم مقامی شهرداری شیراز

اعضای حقیقی
    
نیز از میان  اساتید محترم دانشگاه ها و متخصصین ارشد شهرداری و اساتید شهری انتخاب می گردند.

 

     ساختار شورا

    دبیر خانه شورا

     شورا دارای دبیرخانه ای است که وظیفه آن ایجاد هماهنگی، بررسی و پیشنهاد موضوعات قبل از طرح در شورا، بررسی و اظهار نظر راجع به مسائلی که از طرف رئیس و یا شورا

به آن ارجاع داده می شود، انعکاس تصمیمات و مصوبات شورا و پیگیری مسائل ارجاع شده از سوی شورا می باشد.

 دبیر شورا توسط رئیس شورا منصوب می گردد.
 

   وظایف دبیرخانه

 1-اقدامات مرتبط با تشکیل جلسات و تهیه صورتجلسات شورای راهبردی 

2- تهیه گزارش های مورد نیاز جهت ارائه آن به شورای راهبردی 

3- تنظیم جدول زمانبندی تشکیل جلسات شورا 

4- تهیه و تد وین دستور کار شورا 

5-تهیه گزارش عملکرد شورا 

6- اطلاع رسانی 

7- مستند سازی کلیه امور مرتبط با شورا 

  گروه های تخصصی

           شورا دارای شش کارگروه تخصصی می باشد که وظیفه آنها بررسی و ارائه گزارش در رابطه با مواردی است که از طرف دبیر شورا به آنها   ارجاع می شود و به شرح ذیل می باشند:

کارگروه پشتیبانی

کارگروه مدیریت و ستاد و منابع انسانی

کارگروه عمران وشهرسازی و حمل و نقل

کارگروه فاوا

کارگروه خدمات شهری

کارگروه فرهنگی و روابط عمومی


 نحوه تصمیم گیری و تشکیل جلسات کارگروه

 • جلسات کارگروه بصورت ماهیانه و جلسات فوق العاده بنا به تشخیص رئیس شورا و با دعوتنامه قبلی دبیر شورا تشکیل می گردد.
 • جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.
 • دبیر کارگروه هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد فعالیت شورا و گروههای تخصصی را به شورا ارائه خواهد داد.
 • مصوبات کارگروه با ابلاغ رئیس شورا جناب آقای دکتر ثابت قائم مقام محترم شهردار ملاک اقدامات بعدی قرار خواهد گرفت.

 


منبع : اداره کل حراست
۸۱۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

  
بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره کل حراست شهرداری شیراز