حراست و وظایف آن

فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با جایگاه حراست:  
 باید با مردم مرتبط باشید، اطلاعات مردم برای شما ناگزیر است. شما با همه سرویسهای اطلاعاتی دنیا که بعضیشان تجهیزات خیلی پیشرفته دارند فرق دارید . رابطه خود را با مردم محکم کنید. کاری کنید که مردم با شما قربه الی ا... همکاری کنند. مهمترین وظیفه مسئولان خدمت به مردم است زیرا فلسفه وجودی حکومت در اسلام، انجام امور مردم و خدمترسانی به مردم است. عشقورزی و محبت واقعی به مردم و رفتار همراه با لطف و محبت با آنان از وظایف اصلی مسئولان نظام اسلامی است و مسئولان در برخورد با لغزشهای احتمالی مردم باید همراه با عفو و گذشت برخورد نمایند. چشمپوشی از خطاهای قابل اغماض مردم را متفاوت از برخورد با قانونشکنان و گروهها و باندهای خاص منفعتجو و قدرتطلب بدانید، منفعت عامه مردم بر منفعت گروههای خاص مقدم است و اغماض از خطاها و سودجوییهای این گروهها و باندها ظلم و بیعدالتی است.   حراست موضعی است که قرار گرفتن در آن مسئولیتی خطیر را متوجه هر فرد میکند چراکه میبایست آنچنان قوی و قدرتمند عمل کند که خود در مسیر تهمت و اتهام قرار نگیرد و از پذیرفتن رنگها مبرا باشد و بتواند در جامعهای که دشمنان عادت به شیطنت و فریب دارند از ولایت و اصول دینی اسلام و انقلاب و فرزندان آن دفاع کند و طوری عمل کند که مأمن همه اقشار باشد. لذا عمل به احکام و موازین شرعی و اسلامی در تمام امور و ترویج فرهنگ مسئولیتپذیری و قانونگرایی و رعایت اصول اساسی اسلام یعنی تکریم اربابرجوع و حفظ آبرو و اسرار بسیار تلاش نموده و با اخلاص عمل کند.

--------------------------------------------------------------------------
فهرست مطالب درج شده در فایل عبارتند از: فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با جایگاه حراست، مقدمه، حراست، حراست و تعامل با مدیریت، ضرورت و اهمیت حراست، جایگاه حراست، اهمیت کار درحراست، اهداف حراست، الگوی ساختاری و شرح وظایف واحدهای حراست
 

منبع : اداره کل حراست
۲۱۵۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است


بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره کل حراست شهرداری شیراز